Doplněk pro zpracování dat z Webmaster Tools

Od doby kdy Google zavadí HTTPS protokol pro své vyhledávání, chybí všem v Google Analytis informace, přes které klíčové slovo a na jakou cílovou sránku uživatel z Google přišel. Tyto informace jsou k dispozici v Google Webmaster Tools (Návštěvnost z vyhledávání -> vyhledávací dotazy). Tam vidíte přehled klíčových slov (počet zobrazení, kliknutí, průměrnou pozici). Pokud na každé slovo kliknete zobrazí se detail s informací, která konkrétní stránka se na toto slovo zobrazila. Ruční zpracování těchto dat třeba pro 250 klíčových slov by bylo časově velice náročné a otravné. S našim doplňkem pro Google Chrome to zvládnete za pár minut (při testování bylo zpracováno 250 slov / do 10 minut ).
Doplněk mi pomohl testovat Filip Podstavec a Pavel UngrPostup

  • Doplněk si nainstalujte na stránce Google WebStore
  • V Google Webmaster Tools přejdete na stránku s vyhledávacími dotazy pro Váš projekt
  • Nastavíte si počet slov,které se mají zpracovat (zpracovává se jen stránka kterou vidíte, tedy musíte nastavit počet výsledků)
  • V hlavním panelu kliknete na ikonku a už jen čekáte až se vše zpracuje. V průběhu zpracování vidíte kolik slov se ještě musí zpracovat
  • Po dokončení dostanete na výběr jestli si data chcete stáhnout ve formátu CSV nebo JSON

Doplněk si nainstalujte na stránce Google WebStore

Extension for processing data from Webmaster Tools

Ever since Google introduces HTTPS protocol for your search, missing all Google Analytis information through which keywords and which target page the user came from Google. This information is available in Google Webmaster Tools (Traffic from Search -> search queries). There is an overview of key words (impressions, clicks, average position). If you click on each word appears detail with information that is specific page on this word appears.
Manual processing of the data needed for 250 keywords would be very time-consuming and annoying.
With our extension for Google Chrome can make it in a few minutes (of the test, 250 words / 10 minutes).
Extension helped me test Filip Podstavec and Pavel Ungr


instruction

  • Extension please install on the Google webstore
  • In Google Webmaster Tools go to a page with search queries for your project
  • You set the number of words to be processed (processing only the page you can see, therefore, you must set the number of results)
  • On the taskbar, click on the icon and you must wait until all processes. During processing see how many words have yet to be processed
  • Upon completion you get to choose if you want to download the data in CSV or JSON

Extension to install on the Google webstore
*z tohoto doplňku si neukládáme žádná data, ani statistiky
*toto rozšíření zatím neplánujeme vytvořit i pro ostatní prohlížeče


Podpořte nás: